skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Electric Digital Data Processing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent detection of errors in arithmetic data compression coding

Arps; Ronald B ; Karnin; Ehud D

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and sytstem for rasterizing and encoding multi-region data

Arps, Ronald B ; Aschenbrenner, Jean M ; Constantinescu, Mihail C ; Trelewicz, Jennifer Q ; Visoski, Rose E

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for rasterizing and encoding data

Arps Ronald B.,Aschenbrenner Jean M.,Constantinescu Mihail C.,Trelewicz Jennifer Q.,Visoski Rose E

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for rasterizing and encoding multi-region data

Arps Ronald B ; Aschenbrenner Jean M ; Constantinescu Mihail C ; Trelewicz Jennifer Q ; Visoski Rose E

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arps, Ronald B
  2. Trelewicz, Jennifer Q
  3. Aschenbrenner, Jean M
  4. Karnin; Ehud D
  5. Visoski Rose E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...