skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản French xóa Tất cả các phiên bản Chaudhri, Imran xóa Tất cả các phiên bản Ording, Bas xóa Tất cả các phiên bản Electric Communication Technique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLE ZUM EMPFANGEN VON BENUTZEREINGABEN
INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE RECEVOIR UNE ENTRÉE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan, R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton, M ; Ive, Jonathan, P ; Lemay, Stephen, O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan, Si ; Yang, Lawrence, Y ; Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE RECEVOIR UNE ENTRÉE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan, R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton, M ; Ive, Jonathan, P ; Lemay, Stephen, O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan, Si ; Yang, Lawrence, Y ; Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE RECEVOIR UNE ENTRÉE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan, R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton, M ; Ive, Jonathan, P ; Lemay, Stephen, O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan, Si ; Yang, Lawrence, Y ; Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE RECEVOIR UNE ENTRÉE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan, R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton, M ; Ive, Jonathan, P ; Lemay, Stephen, O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan, Si ; Yang, Lawrence, Y ; Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN, SYSTEM UND GRAPHISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE ZUM DURCHFÜHREN VON KONFERENZANRUFEN
PROCÉDÉ, SYSTÈME, ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR RÉALISER DES CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
METHOD, SYSTEM, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAKING CONFERENCE CALLS

Jobs, Steven P ; Christie, Greg ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran ; Forstall, Scott

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF D'ECRAN TACTILE, METHODE ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE SERVANT A DETERMINER LES COMMANDES EN APPLIQUANT L'HEURISTIQUE
TOUCH SCREEN DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR DETERMINING COMMANDS BY APPLYING HEURISTICS

Jobs, Steven P ; Forstall, Scott ; Christie, Greg ; Lemay, Stephen O ; Herz, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Novick, Gregory ; Westerman, Wayne C ; Chaudhri, Imran ; Coffman, Patrick Lee ; Kocienda, Kenneth ; Ganatra, Nitin K ; Wyld, Jeremy A ; Bush, Jeffrey ; Anzures, Freddy Allen ; Matas, Michael ; Marcos, Paul D ; Pisula, Charles J ; King, Virgil Scott ; Blumenberg, Chris ; Tolmasky, Francisco Ryan ; Williamson, Richard ; Boule, Andre M.J ; Lamiraux, Henri C

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL ELECTRONIQUE PORTABLE, PROCEDE ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR AFFICHER DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES STRUCTURES
PORTABLE ELECTRONIC DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR DISPLAYING STRUCTURED ELECTRONIC DOCUMENTS

Ording, Bas ; Forstall, Scott ; Christie, Greg ; Lemay, Stephen O ; Chaudhri, Imran ; Williamson, Richard ; Blumenberg, Chris ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF A ECRAN TACTILE, PROCEDE ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR DETERMINER DES INSTRUCTIONS EN APPLIQUANT DES HEURISTIQUES
TOUCH SCREEN DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR DETERMINING COMMANDS BY APPLYING HEURISTICS

Jobs, Steven P ; Forstall, Scott ; Christie, Greg ; Lemay, Stephen O ; Herz, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Novick, Gregory ; Westerman, Wayne C ; Chaudhri, Imran ; Coffman, Patrick Lee ; Kocienda, Kenneth ; Ganatra, Nitin K ; Wyld, Jeremy A ; Bush, Jeffrey ; Anzures, Freddy Allen ; Matas, Michael ; Marcos, Paul D ; Pisula, Charles J ; King, Virgil Scott ; Blumenberg, Chris ; Tolmasky, Francisco Ryan ; Williamson, Richard ; Boule, Andre M. J ; Lamiraux, Henri C

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF A ECRAN TACTILE, PROCEDE ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR DETERMINER DES INSTRUCTIONS EN APPLIQUANT DES HEURISTIQUES
TOUCH SCREEN DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR DETERMINING COMMANDS BY APPLYING HEURISTICS

Jobs, Steven P ; Forstall, Scott ; Christie, Greg ; Lemay, Stephen O ; Herz, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Novick, Gregory ; Westerman, Wayne C ; Chaudhri, Imran ; Coffman, Patrick Lee ; Kocienda, Kenneth ; Ganatra, Nitin K ; Wyld, Jeremy A ; Bush, Jeffrey ; Anzures, Freddy Allen ; Matas, Michael ; Marcos, Paul D ; Pisula, Charles J ; King, Virgil Scott ; Blumenberg, Chris ; Tolmasky, Francisco Ryan ; Williamson, Richard ; Boule, Andre M.J ; Lamiraux, Henri C

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN, SYSTEM UND GRAPHISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE ZUM DURCHFÜHREN VON KONFERENZANRUFEN
PROCÉDÉ, SYSTÈME, ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR RÉALISER DES CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
METHOD, SYSTEM, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAKING CONFERENCE CALLS

Jobs, Steven P ; Christie, Greg ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran ; Forstall, Scott

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ, SYSTÈME, ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR RÉALISER DES CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
METHOD, SYSTEM, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAKING CONFERENCE CALLS

Jobs, Steven, P ; Christie, Greg ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran ; Forstall, Scott

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ, SYSTÈME, ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR RÉALISER DES CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
METHOD, SYSTEM, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAKING CONFERENCE CALLS

Jobs, Steven, P ; Christie, Greg ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran ; Forstall, Scott

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHSCREEN-VORRICHTUNG, VERFAHREN UND GRAPHISCHE BENUTZERSCHNITTSTELLE ZUR FESTLEGUNG VON BEFEHLEN DURCH ANWENDUNG VON HEURISTIKEN
DISPOSITIF À ÉCRAN TACTILE, PROCÉDÉ ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR DÉTERMINER DES INSTRUCTIONS EN APPLIQUANT DES HEURISTIQUES
TOUCH SCREEN DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR DETERMINING COMMANDS BY APPLYING HEURISTICS

Jobs, Steven P ; Forstall, Scott ; Christie, Greg ; Lemay, Stephen O ; Herz, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Novick, Gregory ; Westerman, Wayne C ; Chaudhri, Imran ; Coffman, Patrick Lee ; Kocienda, Kenneth ; Ganatra, Nitin K ; Wyld, Jeremy A ; Bush, Jeffrey ; Anzures, Freddy Allen ; Matas, Michael ; Marcos, Paul D ; Pisula, Charles J ; King, Virgil Scott

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chaudhri, Imran
  2. Ording, Bas
  3. Forstall, Scott
  4. Christie, Greg
  5. Van Os, Marcel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...