skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Electric Communication Technique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

הקרנת דמויות על ממשקים משתמש ממשיים
Projection of images onto tangible user interfaces

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק משתמש בלי chrome
Chromeless user interface

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מיקום של רכיבים בממשק משתמש
Positioning of components in a user interface

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק משתמש פרואקטיבי הכולל רכיב לומד
Proactive user interface including evolving agent

Eyal Toledano ; Natan Linder ; Yariv Eisenberg ; Ran Ben-Yair ; Jong-Goo Lee

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

סדרת הנפשה הקשורה לאלמנט משוב של ממשק משתמש
Animation sequence associated with feedback user-interface element

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק משתמש אינטראקטיבי המבוסס על ניתוח תוכן של הודעות שיחוח
Interactive user interface based on analysis of chat messages content

Roy S. Melzer ; Nir Bejarano ; Yuval Efrati

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מתקשר מודולרי אלחוטי
Modular wireless communicator

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק קביעת תצורה לבקר מולטימדיה ניתן לתכנות
Configuration interface for a programmable multimedia controller

Robert P. Madonna ; Michael C. Silva ; David Mckinley ; Nicholas J. Cipollo ; David W. Tatzel ; Duarte M Avelar ; Arthur A. Jacobson ; Duarte M Avelar ; Arthur A. Jacobson

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

הדמיית מציאות של התקן נייד התלויה בנסיון המשתמש
Virtualization of mobile device user experience

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מערכת תקשורת עם אבטחה ציבורית
Public safety communication system

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מערכת ושיטה להצגת נתונים ממכשור רפואי
System and method for displaying data from medical devices

James W. Biondi ; Joseph P. Mcguire Jr ; Carter Thomas Comunale ; Joseph P. Mcguire Jr

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ארגון מידע בעמודות
Column organization of content

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מערכת תקשורת
Communications system

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (4)
 2. 2014đến2014  (2)
 3. 2015đến2015  (6)
 4. 2016đến2017  (30)
 5. Sau 2017  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Robert P. Madonna
 2. Michael C. Silva
 3. Arthur A. Jacobson
 4. Peter H. Corsini
 5. Nicholas J. Cipollo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...