skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Tác giả/ người sáng tác: A. D. Voskressenski xóa Chủ đề: Elections xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EVOLUTION OF POLITICAL SYSTEM AND POLITICAL MODERNIZATION IN CHINA: PROBLEMS AND ADVANTAGES OF THE CHINESE MODEL

A. D. Voskressenski

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(1(14)), pp.120-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-1(14)-120-138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Voskressenski, A. D.
  2. A. D. Voskressenski

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...