skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Performance Evaluation of a Multi-User MIMO System With Prediction of Time-Varying Indoor Channels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Evaluation of a Multi-User MIMO System With Prediction of Time-Varying Indoor Channels

Bui, Huu Phu; Ogawa, Yasutaka; Nishimura, Toshihiko

ISIKNOWLEDGE; 1558-2221; http://ieeexplore.ieee.org/document/6280628/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33045

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Channel Prediction Techniques for a Multi-User MIMO System in Time-Varying Environments

Yamaguchi, Kanako ; Bui, Huu Phu ; Ogawa, Yasutaka ; Nishimura, Toshihiko ; Ohgane, Takeo

IEICE Transactions on Communications, 2014, Vol.E97.B(12), pp.2747-2755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E97.B.2747

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...