skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Online Learning xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: Educational Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitating active social presence and meaningful interactions in online learning

Keengwe, Jared ; Adjei-Boateng, Emmanuel ; Diteeyont, Watsatree

Education and Information Technologies, 2013, Vol.18(4), pp.597-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-012-9197-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How is language used to craft social presence in Facebook? A case study of an undergraduate writing course

Gordon, Jessica

Education and Information Technologies, 2016, Vol.21(5), pp.1033-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-014-9366-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building modern online social presence: A review of social presence theory and its instructional design implications for future trends

Cui, Guoqiang ; Lockee, Barbara ; Meng, Cuiqing

Education and Information Technologies, 2013, Vol.18(4), pp.661-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-012-9192-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for social presence in online classrooms

Wei, Chun-Wang ; Chen, Nian-Shing ; Kinshuk, Nian-Shing

Educational Technology Research and Development, 2012, Vol.60(3), pp.529-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1042-1629 ; E-ISSN: 1556-6501 ; DOI: 10.1007/s11423-012-9234-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the impact of video feedback on instructor social presence in blended courses

Borup, Jered ; West, Richard ; Thomas, Rebecca ; Graham, Charles

International Review of Research in Open and Distance Learning, Jul 2014, Vol.15(3) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community of inquiry as a theoretical framework to foster “epistemic engagement” and “cognitive presence” in online education

Shea, Peter ; Bidjerano, Temi

Computers & Education, 2009, Vol.52(3), pp.543-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2008.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asynchronous Video and the Development of Instructor Social Presence and Student Engagement

Kayla Collins ; Shannon Groff ; Cindy Mathena ; Lori Kupczynski

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 January 2019, Vol.20(1), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1302-6488 ; DOI: 10.17718/tojde.522378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging Group E-Learning in Virtual Worlds

Franceschi, Katherine ; Lee, Ronald M ; Zanakis, Stelios H ; Hinds, David

Journal of Management Information Systems, 01 July 2009, Vol.26(1), pp.73-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222260104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Presence in an Online Professional Conference

Castro, Luisa

TechTrends, 2019, Vol.63(4), pp.408-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-3894 ; E-ISSN: 1559-7075 ; DOI: 10.1007/s11528-019-00382-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Offline Nature of Online Community

Berry, Sharla

International Review of Research in Open and Distributed Learning, Apr 2019, Vol.20(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14923831 ; DOI: 10.19173/irrodl.v20i2.3896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (2)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mathena, Cindy
 2. Collins, Kayla
 3. Keengwe, Jared
 4. Grroff, Shannon
 5. Franceschi, Katherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...