skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Năm xuất bản: 1987đến1997 xóa Chủ đề: Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EFFECTS OF VIOLATING EXPECTANCIES IN MUSIC ON EMOTIONAL RESPONSES
音楽において期待からの逸脱が情緒的反応に及ぼす影響

榊原, 彩子 ; Sakakibara, Ayako

教育心理学研究, 1993, Vol.41(3), pp.254-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5015 ; DOI: 10.5926/jjep1953.41.3_254

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSTRUMENT MUSICAL A CLAVIER, POURVU D'UN AFFICHAGE DU CLAVIER
KEYBOARD MUSICAL INSTRUMENT EQUIPPED WITH KEYBOARD RANGE DISPLAY

Matsunaga, Hiroshi ; Inaba, Tatsuya ; Kitagawa, Hiroshi ; Matsuda, Toshinori

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsiveness to Rhythmic Stimulation in Children with Mental Retardation
リズム刺激に対する精神遅滞児の反応性

鈴木, 宏哉 ; 野見山, 麻子 ; 尾崎, 久記 ; Suzuki, Hiroya ; Nomiyama, Asako ; Ozaki, Hisaki

特殊教育学研究, 1990, Vol.28(2), pp.1-12

ISSN: 0387-3374 ; DOI: 10.6033/tokkyou.28.1_2

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relation between "motherese", as the auditory environment of mother-infant interaction, and infant vocalization. - Spectrographic studies on the pleasure sign of two-month-old infants.

志村, 洋子 ; Shimura, Yoko

音声言語医学, 1987, Vol.28(3), pp.162-169

ISSN: 0030-2813 ; DOI: 10.5112/jjlp.28.162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Sáng chế  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. French  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...