skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Physics xóa Chủ đề: Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zum Bestimmen eines Abstands von Prozessoreinheiten zu mindestens einer Referenzposition in einer Prozessor-Anordnung und Prozessor-Anordnung

Jung, Stefan ; Buchmeier, Anton ; Stoehr, Annelie ; Sturm, Thomas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for determination of a separation from processor units to at least one reference position in a processor arrangement and processor arrangement

Buchmeier Anton Georg ; Jung Stefan ; Stohr Annelie ; Sturm Thomas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pixel-Anordnung
Method for determining the position of a processor unit from an adjacent processor unit in a processor array, the method relates particularly to TFT type displays and a method for detection of faulty pixels

Buchmeier, Anton ; Jung, Stefan ; Stoehr, Annelie ; Sturm, Thomas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface paneling module, surface paneling module arrangement and method for determining the distence of surface paneling modules of the surface paneling module arrangement to at least one reference position, processor arrangement, textile fabric structure and surface paneling structure

Jung Stefan ; Lauterbach Christi ; Stromberg Guido ; Sturm Thomas ; Stoehr Annelie ; Weber Warner

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jung, Stefan
  2. Stoehr, Annelie
  3. Sturm, Thomas
  4. Lauterbach, Christl
  5. Stromberg, Guido

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...