skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Montero, F. xóa Chủ đề: Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-aided relearning activity patterns for people with acquired brain injury

Montero, Francisco ; López-Jaquero, Víctor ; Navarro, Elena ; Sánchez, Enriqueta

Computers & Education, 2011, Vol.57(1), pp.1149-1159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2010.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eLearniXML: Towards a model-based approach for the development of e-Learning systems considering quality

Fardoun, Habib ; Montero, Francisco ; López Jaquero, Víctor

Advances in Engineering Software, 2009, Vol.40(12), pp.1297-1305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-9978 ; DOI: 10.1016/j.advengsoft.2009.01.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montero, Francisco
  2. Montero, F.
  3. López Jaquero, Víctor
  4. López Jaquero, V.
  5. Fardoun, Habib

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...