skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Chủ đề: Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recenzija apie Sandros Rimkutės-Jankuvienės daktaro disertaciją „Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinio kūrybiškumo ugdymas, taikant muzikines kompiuterines technologijas“ (socialiniai mokslai, edukologija, 07 S)

Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva

Pedagogika, 2016, Vol.121(1), pp.225-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-0340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grakauskaitė - Karkockienė, Daiva
  2. Grakauskaitė-Karkockienė, D.
  3. Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...