skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic effects of federal credit programs

Gale, William G.

American Economic Review, March, 1991, Vol.81(1), p.133(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRAs and household saving. (individual retirement accounts)

Gale, William G. ; Scholz, John Karl

American Economic Review, Dec, 1994, Vol.84(5), p.1233(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic effects of sustained budget deficits

Gale, William G; Orszag, Peter R

National tax journal, 2003, Vol.56(3), pp. 463-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal follies: the real budget problem and how to fix it

Gale, William G. ; Orszag, Peter R.

Brookings Review, Fall, 2003, Vol.21(4), p.7(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0745-1253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Budget Deficits, National Saving, and Interest Rates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Budget Deficits, National Saving, and Interest Rates

Gale, William G. ; Orszag, Peter R.

Brookings Papers on Economic Activity, 2004, Vol.2004(2), pp.101-210 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4465 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/eca.2005.0007

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving our way out of the deficit dilemma. (net saving requirement)

Gale, William G. ; Litan, Robert E.

Brookings Review, Fall, 1993, Vol.11(4), p.6(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0745-1253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Macroeconomic Aspects of Social Security Reform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macroeconomic Aspects of Social Security Reform

Diamond, Peter A. ; Auerbach, Alan J. ; Gale, William G.

Brookings Papers on Economic Activity, 1997, Vol.1997(2), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00072303 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2534686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Do Saving Incentives Work?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Saving Incentives Work?

Engen, Eric M. ; Gale, William G. ; Scholz, John Karl ; Bernheim, B. Douglas ; Slemrod, Joel

Brookings Papers on Economic Activity, 1994, Vol.1994(1), p.85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00072303 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2534631

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1993  (1)
  2. 1993đến1993  (1)
  3. 1994đến1996  (2)
  4. 1997đến2003  (3)
  5. Sau 2003  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...