skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Michie, Jonathan xóa Chủ đề: Economics -- Economic disciplines -- Labor economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Britain's industrial performance since 1960: Underinvestment and relative decline

Kitson, Michael ; Michie, Jonathan

The Economic Journal, Jan 1996, Vol.106(434), p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fiscal and distributional implications of job generation

Kitson, Michael; Michie, Jonathan ; Sutherland, Holly

Cambridge journal of economics, 1997, Vol.21(1), pp.103-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-166x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...