skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Can an Index of Party Competition Best be Derived?

David, Paul T.

The Journal of Politics, 01 May 1972, Vol.34(2), pp.632-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2129370

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Federal Regulation of Airplane Common Carriers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Regulation of Airplane Common Carriers

David, Paul T.

The Journal of Land & Public Utility Economics, 11/1930, Vol.6(4), p.359

ISSN: 15489000 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3138787

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...