skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Chủ đề: Economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Call him Ishmael; Literary posterity

The Economist, July 20, 2019, Vol.432(9152), p.69(US)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

2
Civilising rural Ireland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civilising rural Ireland

Doyle, Patrick

ISBN: 9781526124579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested norms in fragmented institutions: Gender equality in South Africa’s development cooperation

Cold-Ravnkilde, Signe Marie

Progress in Development Studies, July 2019, Vol.19(3), pp.211-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-9934 ; E-ISSN: 1477-027X ; DOI: 10.1177/1464993419853444

Toàn văn không sẵn có

4
Indian Economy: Reforms and Development: Essays in Honour of Manoj Kumar Sanyal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian Economy: Reforms and Development: Essays in Honour of Manoj Kumar Sanyal

Biswas, Pradip Kumar ; Das, Panchanan

Series ISSN: 2198-0012 ; ISBN: 978-981-13-8268-0 ; E-ISBN: 978-981-13-8269-7 ; DOI: 10.1007/978-981-13-8269-7

Toàn văn không sẵn có

5
Innovation Beyond Technology: Science for Society and Interdisciplinary Approaches
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation Beyond Technology: Science for Society and Interdisciplinary Approaches

Lechevalier, Sébastien;; Lechevalier, Sébastien

Series ISSN: 2364-9186 ; ISBN: 978-981-13-9052-4 ; E-ISBN: 978-981-13-9053-1 ; DOI: 10.1007/978-981-13-9053-1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Livelihood, Market and State: What does A Political Economy Predicated on the ‘Individual-in-Group-in-PLACE’ Actually Look Like?

Stephen Quilley ; Katharine Zywert

Sustainability, 01 July 2019, Vol.11(15), p.4082 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2071-1050 ; DOI: 10.3390/su11154082

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modi's bad move; Kashmir's status

The Economist, August 10, 2019, Vol.432(9155), p.11(US)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The auto-technocrats; Buttonwood

The Economist, July 27, 2019, Vol.432(9153), p.62(US)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

9
The Creation of the East Timorese Economy: Volume 1: History of a Colony
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Creation of the East Timorese Economy: Volume 1: History of a Colony

Lundahl, Mats ; Sjöholm, Fredrik

ISBN: 978-3-030-19465-9 ; E-ISBN: 978-3-030-19466-6 ; DOI: 10.1007/978-3-030-19466-6

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ministererlaubnis für die Fusion Miba/Zollern: europäische Champions statt Wettbewerb?
The Miba/Zollern Case on a Ministerial Approval: European Champions Instead of Competition?

Budzinski, Oliver ; Stöhr, Annika

Wirtschaftsdienst, 2019, Vol.99(7), pp.505-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-6275 ; E-ISSN: 1613-978X ; DOI: 10.1007/s10273-019-2482-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Too far; Germany's AfD

The Economist, July 20, 2019, Vol.432(9152), p.43(US)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cold-Ravnkilde, SM
  2. Doyle, Patrick
  3. Stohr, Annika
  4. Cold-Ravnkilde, Signe Marie
  5. Sjöholm, Fredrik

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...