skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Chủ đề: Africa xóa Chủ đề: Economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Americans, African Immigrants and Homeland-Diaspora Development in Africa

Alex-Assensoh, Yvette M

African Diaspora, 2010, Vol.3(2), pp.207-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1872-5457 ; E-ISSN: 1872-5465 ; DOI: 10.1163/187254610X526922

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing a Developmental Nation: The Challenges of Science, Technology, and Innovation in the Socioeconomic Transformation of Africa

Forje, John

Perspectives on Global Development and Technology, 2006, Vol.5(4), pp.367-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1500 ; E-ISSN: 1569-1497 ; DOI: 10.1163/156915006779206024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle East Turmoil and Human Rights: How will the 'New' Regimes Expand Civil Liberties

Sutherlin, John W

Perspectives on Global Development and Technology, 2012, Vol.11(1), pp.75-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1500 ; E-ISSN: 1569-1497 ; DOI: 10.1163/156914912X620743

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Diasporas and Their Impacts on Homeland Technological and Socioeconomic Development: How Does Sub-Sahara Africa Compare?

Patterson, Rubin

Perspectives on Global Development and Technology, 2005, Vol.4(1), pp.83-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1500

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sutherlin, J
  2. Patterson, Rubin
  3. Sutherlin, John
  4. Sutherlin, John W
  5. Forje, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...