skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Chủ đề: Economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books: Iobagia in Transilvania in Secolul al XVII-lea

Hitchins, Keith

The American Historical Review, Vol.95(4), p.1244=12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE JEWISH PAST OF EASTERN EUROPE

Trepszker, Lilla

CES Working Papers, 2015, pp.443-451 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20677693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trepszker, Lilla
  2. Hitchins, Keith
  3. Dohi Trepszker, Lilla Etelka
  4. Lilla Etelka Dohi Trepszker

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...