skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human security

Kaldor, Mary

Society and Economy, Dec 2011, Vol.33(3), pp.441-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15889726 ; DOI: 10.1556/SocEc.33.2011.3.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Arguing about the world : the work and legacy of Meghnad Desai
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arguing about the world : the work and legacy of Meghnad Desai

Kaldor, Mary ; Vizard, Polly

E-ISBN 1849665451 ; E-ISBN 184966546X ; E-ISBN 9781849665216 ; E-ISBN 9781849665445 ; E-ISBN 9781849665452

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
After the Cold War: Obstacles and Opportunities in Cutting Arms Budgets
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the Cold War: Obstacles and Opportunities in Cutting Arms Budgets

Kaldor, Mary

The World Bank Economic Review, 1991, Vol.5(suppl 1), pp.141-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-6770 ; E-ISSN: 1564-698X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/wber/5.suppl_1.141

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the Cold War

Kaldor, Mary

Feminist Review, Autumn 1991, Issue 39, p.109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01417789 ; E-ISSN: 14664380

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arms Trade and Society

Kaldor, Mary

Economic and Political Weekly, 1 February 1976, Vol.11(5/7), pp.293-301

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Oil wars
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil wars

Kaldor, Mary ;Karl, Terry Lynn ;Said, Yahia;; Kaldor, Mary ; Karl, Terry Lynn ; Said, Yahia

ISBN: 0745324789 ; ISBN: 9780745324784 ; ISBN: 0745324797 ; ISBN: 9780745324791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Transformations and New Conflicts

Kaldor, Mary ; Luckham, Robin

IDS Bulletin, April 2001, Vol.32(2), pp.48-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-5012 ; E-ISSN: 1759-5436 ; DOI: 10.1111/j.1759-5436.2001.mp32002005.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civilisational Crisis

Miszlivetz, Ferenc ; Kaldor, Mary

IDS Bulletin, January 1985, Vol.16(1), pp.56-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-5012 ; E-ISSN: 1759-5436 ; DOI: 10.1111/j.1759-5436.1985.mp16001009.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Armaments Sector

Kaldor, Mary

IDS Bulletin, December 1977, Vol.9(2), pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5872 ; E-ISSN: 1759-5436 ; DOI: 10.1111/j.1759-5436.1977.mp9002007.x

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economics of Third World Military Expenditure (Book Review)

Kaldor, Mary

Third World Quarterly, 1 July 1980, Vol.2(3), pp.569-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436597 ; E-ISSN: 13602241

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance and the New Wars (Book Review)

Kaldor, Mary

Development in Practice, 1 August 2002, Vol.12(3/4), pp.548-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09614524

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

End of the Millenium: The Information Age: Economy, Society and Culture

Kaldor, Mary

Regional Studies, Vol.32(9), pp.899-900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00343404 ; E-ISSN: 13600591

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Taylor, John ; Frankel, Joseph ; James, Alan ; Kaldor, Mary ; Harrison, Paul ; Gilpin, Henrietta ; Challis, James ; Persaud, B ; Chaudhry, Mahinder ; Sandford, S ; Confino, D M N ; Kiernan, V G ; Buzan, Barry ; Turner, Louis ; Gemmell, Norman ; Budiardjo, Carmel ; Wilson, Rodney ; Hiro, Dilip ; Hale, William ; Mayall, James ; Budeirl, Musa K ; Sang‐Chul, Lee ; Hodder‐Williams, Richard ; Rogers, Barbara ; Ankrah‐Dove, Linda ; Sowden, J C ; Jenkins, R O ; Bartlett, Sarah ; Gilbert, Alan ; Baker, Chris ; Walsh, Michael J

Third World Quarterly, 01 July 1980, Vol.2(3), p.561-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436598008419519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (2)
 2. 1980đến1990  (3)
 3. 1991đến2000  (3)
 4. 2001đến2007  (3)
 5. Sau 2007  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kaldor, Mary
 2. Mary Kaldor
 3. Chaudhry, Mahinder
 4. Harrison, Paul
 5. Rogers, Barbara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...