skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Economic Theory xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Dot.coms: The Economics Promise of the Internet

Mandel, Michael

Journal of Economic Literature, pp.1312-1313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220515 ; E-ISSN: 23288175

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet Publishing and Beyond: The Economics of Digital Information and Intellectual Property

Besen, Stanley

Journal of Economic Literature, Vol.39(4), pp.1267-1268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220515 ; E-ISSN: 23288175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet Edge: Social, Legal, and Technological Challenges for a Networked World

Varian, Hal

Journal of Economic Literature, Vol.38(4), pp.975-976 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220515 ; E-ISSN: 23288175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Book Review by Heather Polinsky

Polinsky, Heather

Global Media Journal [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19185901

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markets, Information and Communication: Austrian Perspectives on the Internet Economy

Rosner, Peter

Economica, Vol.72(288), pp.730-732 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130427 ; E-ISSN: 14680335 ; DOI: 10.1111/j.1468-0335.2005.00441_5.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

McChesney, R. W.: Communication revolution: critical junctures and the future of media

Larcinese, Valentino

Journal of Economics, pp.271-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09318658 ; E-ISSN: 16177134 ; DOI: 10.1007/s00712-008-0043-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eric M. Jackson, The PayPal Wars

Stringham, Edward

Review of Austrian Economics, Vol.21(1), pp.99-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08893047 ; E-ISSN: 15737128 ; DOI: 10.1007/s11138-007-0030-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2002  (1)
 3. 2003đến2004  (1)
 4. 2005đến2008  (3)
 5. Sau 2008  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stringham, Edward
 2. Besen, Stanley
 3. Larcinese, V
 4. Mcchesney, R
 5. Rosner, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...