skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Chủ đề: Economic Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki turystycznej

Panasiuk, Aleksander

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, Vol.3(5), pp.4-14

ISSN: 2391-7830

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State of Play and Sectoral Differentiation of Clusters in Visegrad Group Countries and in Germany in the Context of Increasing Competitiveness

Przygodzki, Zbigniew

Comparative Economic Research, 2012, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15082008 ; DOI: 10.2478/v10103-012-0004-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Whither the World: The Political Economy of the Future : Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whither the World: The Political Economy of the Future : Volume 2

Kolodko, Grzegorz W.

E-ISBN: 9781137470256 E-ISBN: 1137470259 DOI: 10.1057/9781137470256 ISBN: 9781137465764

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kolodko, G.W.
  2. Kolodko, Grzegorz W.
  3. Przygodzki, Z.
  4. Luczak, Joanna
  5. Kołodko, Grzegorz W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...