skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Nhan đề tạp chí: Survey of Current Business xóa Chủ đề: Economic Indicators xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real Value Added by Industry_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.BF1(6)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain-Type Quantity Indexes for Purchased Service Inputs by Industry.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.AF1(6)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions to Percent Change by Industry in the Chain-Type Quantity Index for All Industries Energy Inputs.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.AK1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Inputs by Industry.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.U1(6)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions to Percent Change by Industry in the Chain-Type Quantity Index for All Industries Purchased Service Inputs.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.AM1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value Added by Industry_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.BJ1(6)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percent Changes in Chain-Type Quantity Indexes for Intermediate Inputs by Industry_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.Y1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain-Type Quantity Indexes for Value Added by Industry_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.AT1(6)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions to Percent Change in Real Gross Domestic Product by Industry_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.AZ1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain-Type Quantity Indexes for Intermediate Inputs by Industry_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.S1(6)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions to Percent Change by Industry in the Chain-Type Quantity Index for All Industries Materials Inputs.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.AL1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percent Changes in Chain-Type Quantity Indexes for Value Added by Industry_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.BD1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain-Type Quantity Indexes for Materials Inputs by Industry.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.AA1(6)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gross Output by Industry_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.K1(6)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percent Changes in Chain-Type Quantity Indexes for Gross Output by Industry_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.O1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of Gross Output by Industry.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.AG1(48)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shares of Gross Output by Industry.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.AQ1(48)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. Price Indexes  (2)
  2. Gross Domestic Product  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...