skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Tác giả/ người sáng tác: The World Bank xóa Chủ đề: Economic Development Projects xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evaluation of the International Finance Corporation's Global Trade Finance Program, 2006-12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the International Finance Corporation's Global Trade Finance Program, 2006-12

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821399804 ; ISBN: 0821399802 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9980-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Matrix System at Work : An Evaluation of the World Bank's Organizational Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Matrix System at Work : An Evaluation of the World Bank's Organizational Effectiveness

Independent Evaluation Group; Dani, Anis (Editor)

ISBN: 9780821397152 ; ISBN: 082139715X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bank, The World
  2. Independent Evaluation Group
  3. The World Bank
  4. Dani, Anis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...