skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Tác giả/ người sáng tác: The World Bank xóa Chủ đề: Economic Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
World Bank Group assistance to low-income fragile and conflict-affected states an independent evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Group assistance to low-income fragile and conflict-affected states an independent evaluation

The World Bank;; World Bank

ISBN: 9781464802188 ; ISBN: 9781464802195

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Education sector strategy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education sector strategy

World Bank,Human Development Network

ISBN: 0821345605

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Population and development implications for the World Bank
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population and development implications for the World Bank

The World Bank;; World Bank

ISBN: 0821329995

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Annual Review of Development Effectiveness 2006 : Getting Results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Development Effectiveness 2006 : Getting Results

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 0821369067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A guide to The World Bank

The World Bank;

ISBN: 9780821353448 ; ISBN: 0821353446 ; DOI: 10.1596/0-8213-5344-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. The World Bank
  2. Independent Evaluation Group
  3. Bank, The World
  4. Huppi, Monika
  5. 世界銀行

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...