skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Chủ đề: Africa xóa Chủ đề: Economic Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Americans, African Immigrants and Homeland-Diaspora Development in Africa

Alex-Assensoh, Yvette M

African Diaspora, 2010, Vol.3(2), pp.207-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1872-5457 ; E-ISSN: 1872-5465 ; DOI: 10.1163/187254610X526922

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bankrupt Africa: Imperialism, Sub-Imperialism and the Politics of Finance

Bond, Patrick

Historical Materialism, 2004, Vol.12(4), pp.145-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-4466 ; E-ISSN: 1569-206X ; DOI: 10.1163/1569206043505211

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing a Developmental Nation: The Challenges of Science, Technology, and Innovation in the Socioeconomic Transformation of Africa

Forje, John

Perspectives on Global Development and Technology, 2006, Vol.5(4), pp.367-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1500 ; E-ISSN: 1569-1497 ; DOI: 10.1163/156915006779206024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational and Economic Reforms, Gender Equity, and Access to Schooling in Africa

Assie - Lumumba, N'Dri Therese

International Journal of Comparative Sociology, 2000, Vol.41(1), pp.89-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REORGANISING SOCIAL WELFARE AMONG MUSLIMS: ISLAMIC VOLUNTARISM AND OTHER FORMS OF COMMUNAL SUPPORT IN NORTHERN GHANA

Weiss, Holger

Journal of Religion in Africa, 2002, Vol.32(1), pp.83-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution, Modernity and (Trans)National Shi'i Islam: Rethinking Religious Conversion in Senegal

Leichtman, Mara A.

Journal of Religion in Africa, 2009, Vol.39(3), pp.319-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Diasporas and Their Impacts on Homeland Technological and Socioeconomic Development: How Does Sub-Sahara Africa Compare?

Patterson, Rubin

Perspectives on Global Development and Technology, 2005, Vol.4(1), pp.83-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1500

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2002  (1)
  2. 2002đến2003  (1)
  3. 2004đến2004  (1)
  4. 2005đến2006  (2)
  5. Sau 2006  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...