skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Tác giả/ người sáng tác: The World Bank xóa Chủ đề: Economic Assistance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
World Bank Group assistance to low-income fragile and conflict-affected states an independent evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Group assistance to low-income fragile and conflict-affected states an independent evaluation

The World Bank;; World Bank

ISBN: 9781464802188 ; ISBN: 9781464802195

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Knowledge-Based Country Programs : An Evaluation of World Bank Group Experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Based Country Programs : An Evaluation of World Bank Group Experience

Independent Evaluation Group

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Poverty Reduction Support Credits : An Evaluation of World Bank Support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty Reduction Support Credits : An Evaluation of World Bank Support

Independent Evaluation Group

IEG Study Series

ISBN: 9780821383056 ; ISBN: 0821383051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The World Bank Group and the global food crisis an evaluation of the World Bank Group response
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank Group and the global food crisis an evaluation of the World Bank Group response

The World Bank;; World Bank

ISBN: 9781464800917 ; ISBN: 9781464800924 ; ISBN: 9781464800917 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0091-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Matrix System at Work : An Evaluation of the World Bank's Organizational Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Matrix System at Work : An Evaluation of the World Bank's Organizational Effectiveness

Independent Evaluation Group; Dani, Anis (Editor)

ISBN: 9780821397152 ; ISBN: 082139715X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...