skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Cơ sở dữ liệu: Public Library of Science (CrossRef) xóa Chủ đề: Software xóa Chủ đề: Ecology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB Package for the Numerical Analysis of Microbial Ecological Interactions

Wade, M ; Oakley, J ; Harbisher, S ; Parker, N ; Dolfing, J; Dolfing, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 12, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wade, Matthew J
  2. Dolfing, J.
  3. Parker, N
  4. Parker, Nicholas
  5. Oakley, Jordan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...