skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Chủ đề: Ecology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supertrees join the mainstream of phylogenetics

Cotton, James A ; Wilkinson, Mark

Trends in Ecology & Evolution, 2009, Vol.24(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5347 ; E-ISSN: 1872-8383 ; DOI: 10.1016/j.tree.2008.08.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prokaryotic tree of life: past, present…and future?

Mcinerney, James O ; Cotton, James A ; Pisani, Davide

Trends in Ecology & Evolution, 2008, Vol.23(5), pp.276-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5347 ; E-ISSN: 1872-8383 ; DOI: 10.1016/j.tree.2008.01.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Design in Caecilian Systematics: Phylogenetic Information of Mitochondrial Genomes and Nuclear rag1

San Mauro, Diego ; Gower, David J ; Massingham, Tim ; Wilkinson, Mark ; Zardoya, Rafael ; Cotton, James A

Systematic Biology, 2009, 2009, Vol. 58(4), pp.425-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1093/sysbio/syp043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, J.A.
  2. Cotton, James A.
  3. Wilkinson, Mark
  4. Wilkinson, M.
  5. Cotton, Ja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...