skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Chủ đề: Eastern Europe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration problem in Lithuania and its impact on the economy

Damuliene, Aldona

Verslo Sistemos ir Ekonomika, 2013, Vol.3(1)

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Concept Of Basic Income: Global Experience And Implementation Possibilities In Lithuania

Laurinavicius, Algimantas ; Laurinavicius, Antanas ; Laurinavicius, Algimantas ; Laurinavicius, Antanas

Business, Management and Education, 2016, Vol.14(1), pp.50-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20297491 ; DOI: 10.3846/bme.2016.306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A COMPARATIVE ANALYSIS ON HOUSING POLICIES IN TURKEY AND LITHUANIA

Lepkova, Natalija

International Journal of Strategic Property Management, Mar 2007, Vol.11(1), pp.47-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1648715X ; E-ISSN: 16489179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengths of Emigration from Lithuania: Demographic, Social and Economic Consequences

Ranceva, Olga

Intelektine Ekonomika, 2012, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18228011

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of Human Potential in the Innovation Economy of Kazakhstan

Yessengeldin, B.S. ; Sitenko, D.A. ; Ramashova, A.N.;

Viesoji Politika ir Administravimas, 2015, Vol.14(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16482603

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade Development between the European Union and Members of the Eastern Partnership Programme. Example of Ukraine and Poland

Butyter, Daniel

Intelektine Ekonomika, 2014, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18228011

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Threat Of Emigration For The Socio-Economic Development Of Lithuania

Ranceva, Olga

Business, Management and Education, 2013, Vol.11(1), p.77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20297491 ; DOI: 10.3846/bme.2013.05

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2012  (1)
  2. 2012đến2012  (1)
  3. 2013đến2013  (2)
  4. 2014đến2015  (2)
  5. Sau 2015  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...