skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Soft Power: Building Relations and Cooperation

Dugué-Nevers, Audrey

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr/May 2017, Vol.3(1), pp.71-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese-Taiwanese-Southeast Asian Triangular Relations: On Building and Rebuilding Political and Economic Assertiveness in South China Sea

Reymund B. Flores ; Rachel Mary Anne A. Basas

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, 01 December 2018, Vol.4(3), pp.901-937 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2410-9681 ; E-ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China, Japan, and the United States in World War II: The Relinquishment of Unequal Treaties in 1943

Ma, Xiaohua

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Aug 2015, Vol.1(2), pp.451-XIII [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking PeaceBuilding in East Asia: The Case of Japan’s Struggle over History in Postwar Era +

Ma, Xiaohua

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr/May 2017, Vol.3(1), pp.187-212 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Nationalistic Demos and Democracy: East Asian Experiences

Seo, Jungmin

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr 2016, Vol.2(1), pp.275-XIII [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Transformation Policies for 2015 and Beyond: Quo Vadis?

Yoo, Im-Soo

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr 2015, Vol.1(1), pp.75-VII [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xiaohua Ma
  2. Ma, Xiaohua
  3. Reymund B. Flores
  4. Rachel Mary Anne A. Basas
  5. Audrey Dugué-Nevers

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...