skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Chủ đề: Physics xóa Chủ đề: Earth Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Per una storia della geofisica italiana: La nascita dell’Istituto Nazionale di Geofisica (1936) e la figura di Antonino Lo Surdo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Per una storia della geofisica italiana: La nascita dell’Istituto Nazionale di Geofisica (1936) e la figura di Antonino Lo Surdo

Martin, Franco ; Calcara, Geppi

ISBN: 978-88-470-1577-7 ; E-ISBN: 978-88-470-1578-4 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1578-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...