skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Earth Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution characteristics of heavy metals in Guiyang urban soils

Li, Xiaoyan ; Cao, Yijin ; Qi, Le ; Shu, Fu

Chinese Journal of Geochemistry, 2012, Vol.31(2), pp.174-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-012-0564-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

黄金地质/#/黃金地質

ISSN1006-558X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

矿床地质/#/礦床地質

ISSN0258-7106

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

铀矿地质/#/鈾礦地質

ISSN1000-0658

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uranium, rare metals, and granulite-facies metamorphism

Cuney, Michel ; Barbey, Pierre

Geoscience Frontiers, September 2014, Vol.5(5), pp.729-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-9871 ; DOI: 10.1016/j.gsf.2014.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the characteristics of heavy metals in orange ecosystem

Li, Qilin ; Wei, Chaofu ; Huang, Yun ; Wang, Liwei ; Wang, Dingyong

Chinese Journal of Geochemistry, 2010, Vol.29(1), pp.100-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-010-0100-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint toxic effects of heavy metals and atrazine on invasive plant species Solidago Canadensis L .

Han, Zhaoxiang ; He, Guandong ; Wang, Jiahong ; Lü, Chunxia

Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Vol.30(4), pp.523-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-011-0536-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating experiment on the enrichment of precious metals in Lower Cambrian black shale series of Hunan and Guizhou provinces

Han, Tao ; Zhu, Xiaoqing ; Li, Zengsheng

Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Vol.30(3), pp.375-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-011-0522-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in soils of Port Harcourt and its environs, Niger Delta, Nigeria

Odigi, Minapuye ; Ukren, Lucky ; Nwankwoala, Hycienth

Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Vol.30(4), pp.415-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-011-0527-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remoción de acidez y de metales de drenajes ácidos de minas usando aguas residuales municipales y barros activados ; 利用城市污水与活化污泥去除酸性矿山废水酸性与金属离子
Removal of Metals and Acidity from Acid Mine Drainage Using Municipal Wastewater and Activated Sludge

Hughes, Theresa ; Gray, N.

Mine Water and the Environment, 2013, Vol.32(3), pp.170-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-013-0218-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wirksame Parameterprognose für Metallaustrag aus Rückstandshalden des Zinkbergwerks Zanjan mittels PHREEQC ; Predicciones sobre el transporte de metales desde las colas de cinc Zanjan usando PHREEQC ; 利用PHREEQC方法有效预测Zanjan含锌矿尾矿中金属离子运移参数
Effective Parameter Predictions in Metals Transport from the Zanjan Zinc Mine Tailings using PHREEQC

Motalebi Damuchali, Ali ; Asadollahfardi, Gholamreza ; Khodadadi, Ahmad

Mine Water and the Environment, 2012, Vol.31(4), pp.339-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-012-0201-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bewertung von Metalllasten in einem sauerwassergeprägten Einzugsgebiet ; Relevamiento de la carga metálica de un drenaje ácido de minas ; 铜矿尾库矿附近水生苔藓植物的砷(As)、铜(Cu)累积效应
Assessment of Metals Loading in an Acid Mine Drainage Watershed

Pak, Gijung ; Jung, Minjae ; Kim, Hwansuk ; Mallari, Kristine ; Chung, Gunhui ; Kim, Sungpyo ; Kim, Young ; Oa, Seongwook ; Yoon, Jaeyoung

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.44-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0336-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gefährdungsabschätzung und Einordnung von Metallen durch die Anwendung von FDAHP und TOPSIS ; Relevamiento del Riesgo y Clasificación de Metales Usando FDAHP y TOPSIS ; 利用FDAHP和TOPSIS方法的金属污染风险评估与排序
Risk Assessment and Ranking of Metals Using FDAHP and TOPSIS

Hayaty, M. ; Tavakoli Mohammadi, M. ; Rezaei, A. ; Shayestehfar, M.

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-014-0263-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in Changjiang estuarine and offshore sediments: responding to human activities

Dong, Aiguo ; Zhai, Shikui ; Zabel, Matthias ; Yu, Zenghui ; Zhang, Huaijing ; Liu, Feifei

Acta Oceanologica Sinica, 2012, Vol.31(2), pp.88-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-505X ; E-ISSN: 1869-1099 ; DOI: 10.1007/s13131-012-0195-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and sources of heavy metals in the sediment of Xiangshan Bay

Sun, Weiping ; Yu, Jianjun ; Xu, Xiaoqun ; Zhang, Weiyan ; Liu, Ruijuan ; Pan, Jianming

Acta Oceanologica Sinica, 2014, Vol.33(4), pp.101-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-505X ; E-ISSN: 1869-1099 ; DOI: 10.1007/s13131-014-0456-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: Simulating experiment on the enrichment of precious metals in Lower Cambrian black shale series of Hunan and Guizhou provinces

Han, Tao ; Zhu, Xiaoqing ; Li, Zengsheng

Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Vol.30(4), pp.576-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-011-0542-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of waterborne Cu and Cd on anti-oxidative response, lipid peroxidation and heavy metals accumulation in abalone Haliotis discus hannai ino

Lei, Yanju ; Zhang, Wenbing ; Xu, Wei ; Zhang, Yanjiao ; Zhou, Huihui ; Mai, Kangsen

Journal of Ocean University of China, 2015, Vol.14(3), pp.511-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5182 ; E-ISSN: 1993-5021 ; DOI: 10.1007/s11802-015-2464-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation analysis of metals (Tl, Cd and Pb) in Tl-containing pyrite and its cinder from Yunfu Mine, China, by ICP-MS with sequential extraction

Wang, Chunlin ; Chen, Yongheng ; Pan, Jianyang ; Zhang, Ping ; Qi, Jianying ; Liu, Juan ; Li, Xiangping ; Wang, Jin

Chinese Journal of Geochemistry, 2010, Vol.29(1), pp.113-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-010-0113-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (291)
 2. Toàn văn trực tuyến (289)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (10)
 2. 2008đến2010  (47)
 3. 2011đến2013  (92)
 4. 2014đến2017  (105)
 5. Sau 2017  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (291)
 2. Tạp chí  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (291)
 2. Spanish  (148)
 3. German  (90)
 4. French  (62)
 5. Portuguese  (61)
 6. Arabic  (2)
 7. Hebrew  (1)
 8. Danish  (1)
 9. Italian  (1)
 10. Japanese  (1)
 11. Serbian  (1)
 12. Dutch  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Su, Xiaosi
 2. Wang, Wenke
 3. Wang, Yanxin
 4. Ma, Rui
 5. Craw, Dave

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...