skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Earth Sciences xóa Chủ đề: Earth Sciences–Mineralogy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Union of Crystallography newsletter

ISSN1067-0696

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and Chemistry of Minerals

ISSN0342-1791

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare Metals

ISSN1001-0521

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textures and microstructures

ISSN0730-3300

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese journal of geochemistry

ISSN1000-9426

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minerals & Metallurgical Processing

ISSN0747-9182

Truy cập trực tuyến

7
Origin of Potassium-rich Silica-deficient Igneous Rocks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origin of Potassium-rich Silica-deficient Igneous Rocks

Gupta, Alok Krishna

Springer Geology

ISBN: 9788132220824 ; ISBN: 813222082X ; E-ISBN: 9788132220831 ; E-ISBN: 8132220838 ; DOI: 10.1007/978-81-322-2083-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Kristallographie: Eine Einführung für Naturwissenschaftler
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kristallographie: Eine Einführung für Naturwissenschaftler

Borchardt-Ott, Walter

Series ISSN: 0937-7433 ; ISBN: 978-3-540-78270-4 ; E-ISBN: 978-3-540-78271-1 ; DOI: 10.1007/978-3-540-78271-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Crystallography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallography

Borchardt-Ott, Walter; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9783642577543 ; ISBN: 3642577547 ; DOI: 10.1007/978-3-642-57754-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The origin of clay minerals in soils and weathered rocks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origin of clay minerals in soils and weathered rocks

Bruce Vellain Meunier

ISBN10: 3540756337 ; ISBN13: 9783540756330 ; E-ISBN10: 3540756345 ; E-ISBN13: 9783540756347

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Role of Halogens in Terrestrial and Extraterrestrial Geochemical Processes: Surface, Crust, and Mantle
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Halogens in Terrestrial and Extraterrestrial Geochemical Processes: Surface, Crust, and Mantle

Harlov, Daniel E. ; Aranovich, Leonid;; Harlov, Daniel E (Editor) ; Aranovich, Leonid (Editor)

Springer Geochemistry

ISBN: 9783319616650 ; ISBN: 331961665X ; E-ISBN: 9783319616674 ; E-ISBN: 3319616676 ; DOI: 10.1007/978-3-319-61667-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Rare Earth Elements: An Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rare Earth Elements: An Introduction

Voncken, J.H.L.

Series ISSN: 2191-5369 ; ISBN: 978-3-319-26807-1 ; E-ISBN: 978-3-319-26809-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-26809-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Phase Diagrams for Geoscientists: An Atlas of the Earth's Interior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase Diagrams for Geoscientists: An Atlas of the Earth's Interior

Gasparik, Tibor

ISBN: 978-1-4614-5775-6 ; E-ISBN: 978-1-4614-5776-3 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-5776-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Geostatistics Oslo 2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geostatistics Oslo 2012

Petter Abrahamsen ; Ragnar Hauge ; Odd Kolbjornsen;; Abrahamsen, Petter (Editor) ; Hauge, Ragnar (Editor) ; Kolbjørnsen, Odd (Editor)

Quantitative Geology and Geostatistics

ISBN: 9789400741522 ; ISBN: 9400741529 ; E-ISBN: 9789400741539 ; E-ISBN: 9400741537 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4153-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Minerals as Advanced Materials II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minerals as Advanced Materials II

S V Krivovichev;; Krivovichev, Sergey V.

ISBN: 978-3-642-20017-5 ; E-ISBN: 978-3-642-20018-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20018-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Stable Isotope Geochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stable Isotope Geochemistry

Hoefs, Jochen; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Minerals and Rocks,

ISBN: 9783662099988 ; ISBN: 3662099985 ; DOI: 10.1007/978-3-662-09998-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Modern Luminescence Spectroscopy of Minerals and Materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Luminescence Spectroscopy of Minerals and Materials

Gaft, Michael ; Reisfeld, Renata ; Panczer, Gérard

ISBN: 9783540219187 ; ISBN: 3540219188 ; E-ISBN: 9783540263777 ; E-ISBN: 3540263772 ; DOI: 10.1007/b137490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Sustainability Issues in Environmental Geotechnics: Proceedings of the 2nd GeoMEast International Congress and Exhibition on Sustainable Civil Infrastructures, Egypt 2018 – The Official International Congress of the Soil-Structure Interaction Group in Egypt (SSIGE)
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability Issues in Environmental Geotechnics: Proceedings of the 2nd GeoMEast International Congress and Exhibition on Sustainable Civil Infrastructures, Egypt 2018 – The Official International Congress of the Soil-Structure Interaction Group in Egypt (SSIGE)

Ameen, Hesham ; Sorour, Tamer

Series ISSN: 2366-3405 ; ISBN: 978-3-030-01928-0 ; E-ISBN: 978-3-030-01929-7 ; DOI: 10.1007/978-3-030-01929-7

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2011  (2)
 3. 2012đến2014  (4)
 4. 2015đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (11)
 2. Tạp chí  (6)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Borchardt-Ott, Walter
 2. Voncken, J.H.L.
 3. Gaft, Michael
 4. Aranovich, Leonid

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...