skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa Chủ đề: Dynamics xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled vocabularies and semantics in systems biology

Courtot, Mélanie ; Juty, Nick ; Knüpfer, Christian ; Waltemath, Dagmar ; Zhukova, Anna ; Dräger, Andreas ; Dumontier, Michel ; Finney, Andrew ; Golebiewski, Martin ; Hastings, Janna ; Hoops, Stefan ; Keating, Sarah ; Kell, Douglas ; Kerrien, Samuel ; Lawson, James ; Lister, Allyson ; Lu, James ; Machne, Rainer ; Mendes, Pedro ; Pocock, Matthew ; Rodriguez, Nicolas ; Villeger, Alice ; Wilkinson, Darren ; Wimalaratne, Sarala ; Laibe, Camille ; Hucka, Michael

Molecular Systems Biology, 2011, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17444292 ; DOI: 10.1038/msb.2011.77

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wimalaratne, Sarala
  2. Rodriguez, Nicolas
  3. Keating, Sarah
  4. Kell, Douglas B
  5. Golebiewski, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...