skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mokhtari, Mounir xóa Chủ đề: Dynamic and Adaptable Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deployment of assistive living technology in a nursing home environment: methods and lessons learned

Aloulou, Hamdi ; Mokhtari, Mounir ; Tiberghien, Thibault ; Biswas, Jit ; Phua, Clifton ; Jin, Hong Kenneth ; Philip, Yap

BMC Medical Informatics and Decision Making, 08 April 2013, Vol.13(1), p.42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-6947 ; E-ISSN: 1472-6947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aloulou, Hamdi
  2. Aloulou, H
  3. Tiberghien, T
  4. Mokhtari, Mounir
  5. Jin, Hong Kenneth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...