skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Dutch East India Company xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nieuwsgaring in Batavia tijdens de VOC

Adrienne Zuiderweg

TS.> Tijdschrift voor Tijdschrift­studies, 01 December 2010, Issue 28, pp.108-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-5870 ; E-ISSN: 2214-8965 ; DOI: 10.18352/ts.14

Toàn văn sẵn có

2
Van Riebeeck, Johan Anthoniszoon (Jan) (1619-1677)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Van Riebeeck, Johan Anthoniszoon (Jan) (1619-1677)

Encyclopedia of South Africa

ISBN: 9781588267498

Toàn văn sẵn có

3
Batavia (Jakarta)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Batavia (Jakarta)

Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present

ISBN: 9780765680587

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nieuwsgaring in Batavia tijdens de VOC

Zuiderweg, Adrienne

Tijdschrift voor Tijdschriftstudies (28), 108-126 (2010)

Toàn văn sẵn có

5
Amsterdam
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amsterdam

Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present

ISBN: 9780765680587

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in Batavia in the 18th century

Brug, P. H.

Tropical Medicine & International Health, September 1997, Vol.2(9), pp.892-902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2276 ; E-ISSN: 1365-3156 ; DOI: 10.1046/j.1365-3156.1997.d01-408.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Anti-Colonial Resistance
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Colonial Resistance

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

8
Historiography
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historiography

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

9
Missionaries And Religion
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missionaries And Religion

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

10
Narratives Of Empire
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narratives Of Empire

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

11
Jakarta
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jakarta

Philip's Encyclopedia

ISBN: 9780540091515

Toàn văn sẵn có

12
Bogor
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bogor

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

13
Outer Provinces
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outer Provinces

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

14
Piru
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piru

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

15
Banjumas
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banjumas

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

16
Coen, Jan Pieterzoon (1587 To 1629)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coen, Jan Pieterzoon (1587 To 1629)

Chambers Dictionary of World History

ISBN: 0550100946

Toàn văn sẵn có

17
Amboina
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amboina

The Companion to British History, Routledge

ISBN: 0415185831

Toàn văn sẵn có

18
The Netherlands And Its Colonies: Introduction
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Netherlands And Its Colonies: Introduction

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

19
Salhutu, Mount
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salhutu, Mount

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

20
Djapara–Rembang
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Djapara–Rembang

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1900  (9)
 2. 1900đến1996  (2)
 3. 1997đến2002  (2)
 4. 2003đến2007  (14)
 5. Sau 2007  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Japanese School
 2. Kawahara Keiga
 3. Dubbels, Hendrick
 4. Dutch School
 5. Brug, P. H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...