skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Drosophila Melanogaster xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethomics: An R framework to analyse high-throughput behavioural data

Geissmann, Quentin ; Garcia Rodriguez, Luis ; Beckwith, Esteban J ; Gilestro, Giorgio F

PloS one, 2019, Vol.14(1), pp.e0209331 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30650089 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0209331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of sleep homeostasis by sexual arousal

Beckwith, Esteban J ; Geissmann, Quentin ; French, Alice S ; Gilestro, Giorgio F

eLife, Sept 12, 2017, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-084X ; DOI: 10.7554/eLife.27445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethoscopes: An open platform for high-throughput ethomics.(Community Page)(Report)

Geissmann, Quentin ; Garcia Rodriguez, Luis ; Beckwith, Esteban J. ; French, Alice S. ; Jamasb, Arian R. ; Gilestro, Giorgio F.

PLoS Biology, Oct 19, 2017, Vol.15(10), p.e2003026 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pbio.2003026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beckwith, Ej
  2. Gilestro, G.F.
  3. Beckwith, Esteban J.
  4. Beckwith, E.J.
  5. Geissmann, Q

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...