skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Phân loại theo LCC: K - Law.–Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence xóa Chủ đề: Domestic Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Legalized Families in the Era of Bordered Globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legalized Families in the Era of Bordered Globalization

Hacker, Dafna;

ISBN: 9781107144996 ; ISBN: 9781316508213 ; ISBN: 110714499X ; ISBN: 1316508218 ; E-ISBN: 9781316535004 ; E-ISBN: 1316535002 ; DOI: 10.1017/9781316535004

Toàn văn không sẵn có

2
The place of religion in family law 30 a comparative search.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The place of religion in family law 30 a comparative search.

E-ISBN 9781780680156

Toàn văn không sẵn có

3
Changing contours of domestic life, family and law caring and sharing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing contours of domestic life, family and law caring and sharing

Bottomley, Anne

E-ISBN 1841139041 ; E-ISBN 1847315364 ; E-ISBN 9781841139036 ; E-ISBN 9781841139043 ; E-ISBN 9781847315366

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Managing family justice in diverse societies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing family justice in diverse societies

Maclean, Mavis

E-ISBN 1849464006 ; E-ISBN 9781849464000

Toàn văn không sẵn có

5
International family law : An introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International family law : An introduction

Barbara Stark

E-ISBN 9780754623472

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Conjugal Rites : Marriage and Marriage-like Relationships before the Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conjugal Rites : Marriage and Marriage-like Relationships before the Law

Brook, Heather

E-ISBN: 9780230609372 E-ISBN: 0230609376 DOI: 10.1057/9780230609372 ISBN: 9781403976567

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2008  (1)
 3. 2009đến2010  (1)
 4. 2011đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Onati International Institute For The Sociology Of Law
 2. Smart, Carol
 3. Hacker, Daphna
 4. Young, Claire
 5. Bottomley, Anne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...