skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science(All) xóa Chủ đề: Domain Knowledge xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing process mining results using domain knowledge

Dixit, P.M. ; Buijs, J.C.A.M. ; van der Aalst, W.M.P. ; Hompes, B.F.A. ; Buurman, J. ; Caravolo, P. ; Rinderle-Ma, S.; Information Systems WSK&I

International Symposium on Data-driven Process Discovery and Analysis 2015, Vienna, Austria., 2015, pp.79-94

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buurman, J.
  2. Dixit, P.M.
  3. Rinderle-Ma, S.
  4. Hompes, B.F.A.
  5. Buijs, J.C.A.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...