skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Tamine, Lynda xóa Chủ đề: Domain Expertise xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the impact of domain expertise on query formulation, relevance assessment and retrieval performance in clinical settings

Tamine, Lynda ; Chouquet, Cecile

Information Processing and Management, March 2017, Vol.53(2), pp.332-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On domain expertise-based roles in collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bahsoun, Wahiba

Information Processing and Management, September 2014, Vol.50(5), pp.752-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2014.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tamine, L
  2. Tamine, Lynda
  3. Chouquet, Cécile
  4. Chouquet, C.
  5. Bahsoun, Wahiba

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...