skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Macedonian xóa Chủ đề: Diversity xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОЗРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ

Reichenberg, Monica

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.72-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1409-6099 ; E-ISSN: 1857-663X ; DOI: 10.19057/jser.2017.27

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reichenberg, M.
  2. Reichenberg, Monica
  3. Monica Reichenberg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...