skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Chủ đề: Distributed control xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Development of a tele-guidance system with fuzzy-based secondary controller
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a tele-guidance system with fuzzy-based secondary controller

Manh Duong, PHUNG; Quang Vinh, TRAN; Thanh Van Thi, NGUYEN; Cong Hoang, QUACH

978-142447813-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26886

Truy cập trực tuyến

2
A novel platform for internet-based mobile robot systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel platform for internet-based mobile robot systems

Duong, P. M; Hoang, T. T.; Van, N. T T; Viet, D. A.; Vinh, Truong Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26779

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed optimal control for multi-agent trajectory optimization

Foderaro, Greg ; Ferrari, Silvia ; Wettergren, Thomas A

Automatica, January 2014, Vol.50(1), pp.149-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098 ; E-ISSN: 1873-2836 ; DOI: 10.1016/j.automatica.2013.09.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DisCoverage: From Coverage to Distributed Multi-Robot Exploration

Haumann, D ; Willert, V ; Listmann, K.D

IFAC Proceedings Volumes, 2013, Vol.46(27), pp.328-335

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20130925-2-DE-4044.00009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. Dialnet  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Foderaro, Greg
 2. Quang Vinh, TRAN
 3. Duong, P. M
 4. Wettergren, Thomas A
 5. Manh Duong, PHUNG

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...