skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Chủ đề: Distributed User Interfaces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible support for distributing user interfaces across multiple devices

Manca, Marco ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 9th ACM SIGCHI Italian Chapter International Conference on computer-human interaction, 13 September 2011, pp.191-195

ISBN: 9781450308762 ; ISBN: 1450308767 ; DOI: 10.1145/2037296.2037341

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and tools for cross-device user interfaces

Nebeling, Michael ; Paternò, Fabio ; Maurer, Frank ; Nichols, Jeffrey

Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 23 June 2015, pp.300-301

ISBN: 9781450336468 ; ISBN: 1450336469 ; DOI: 10.1145/2774225.2777463

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customizable dynamic user interface distribution

Manca, Marco ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 21 June 2016, pp.27-37

ISBN: 9781450343220 ; ISBN: 1450343228 ; DOI: 10.1145/2933242.2933259

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paternò, F.
  2. Paternò, Fabio
  3. Manca, M.
  4. Manca, Marco
  5. Maurer, Frank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...