skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Nhan đề tạp chí: British Journal Of Anaesthesia xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Disease Susceptibility xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INVESTIGATION OF MALIGNANT HYPERTHERMIA IN DENMARK AND SWEDEN

Ørding, H ; Ranklev, E ; Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, November 1984, Vol.56(11), pp.1183-1190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/56.11.1183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROCALORIMETRIC STUDIES IN MALIGNANT HYPERPYREXIA SUSCEPTIBLE INDIVIDUALS

Ranklev, E ; Monti, M ; Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, July 1985, Vol.57(10), pp.991-993 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/57.10.991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STATIC V. DYNAMIC TESTS IN THE IN VITRO DIAGNOSIS OF MALIGNANT HYPERTHERMIA SUSCEPTIBILITY

Ranklev, E ; Fletcher, R ; Blomquist, S

British Journal of Anaesthesia, June 1986, Vol.58(6), pp.646-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/58.6.646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fletcher, R.
  2. Ranklev, E.
  3. Ranklev
  4. Fletcher
  5. Blomquist

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...