skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: European Commission xóa Chủ đề: Rights of Minorities xóa Chủ đề: Discrimination on the Basis of Sexual Orientation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trans and intersex people : discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans and intersex people : discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression.

Agius, Silvan ; Tobler, Christa; European Commission ; Directorate-General for Justice

ISBN: 978-92-79-22964-0 ; DOI: 10.2838/56269

Toàn văn sẵn có

2
Trans- und intersexuellen Menschen : Diskriminierung von trans- und intersexuellen Menschen aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität und des Geschlechtsausdrucks.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans- und intersexuellen Menschen : Diskriminierung von trans- und intersexuellen Menschen aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität und des Geschlechtsausdrucks.

Agius, Silvan ; Tobler, Christa; European Commission ; Directorate-General for Justice

ISBN: 978-92-79-22963-3 ; DOI: 10.2838/55939

Toàn văn sẵn có

3
Les personnes trans et intersexuées : la discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre et l'expression de genre envers.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les personnes trans et intersexuées : la discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre et l'expression de genre envers.

Agius, Silvan ; Tobler, Christa; European Commission ; Directorate-General for Justice

ISBN: 978-92-79-22965-7 ; DOI: 10.2838/56397

Toàn văn sẵn có

4
Trans and intersex equality rights in Europe a comparative analysis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans and intersex equality rights in Europe a comparative analysis.

Brink, Marjolein van Den ; Dunne, Peter ; Burri, Susanne ; Timmer, Alexandra; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers

ISBN: 978-92-79-95764-2 ; DOI: 10.2838/75428

Toàn văn sẵn có

5
Trans and intersex equality rights in Europe : a comparative analysis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans and intersex equality rights in Europe : a comparative analysis.

Brink, Marjolein van Den ; Dunne, Peter ; Burri, Susanne ; Timmer, Alexandra; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers

ISBN: 978-92-79-95766-6 ; DOI: 10.2838/902953

Toàn văn sẵn có

6
Study on digitalisation of company law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on digitalisation of company law

European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Everis

ISBN: 978-92-79-97267-6 ; DOI: 10.2838/051790

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. French  (1)
  3. German  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...