skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Culture xóa Nhan đề tạp chí: Social Science & Medicine xóa Chủ đề: Male xóa Chủ đề: Discrimination xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissonant roles: The experience of Māori in cancer care

Dew, Kevin ; Signal, Louise ; Davies, Cheryl ; Tavite, Huia ; Hooper, Carolyn ; Sarfati, Diana ; Stairmand, Jeannine ; Cunningham, Chris

Social Science & Medicine, August 2015, Vol.138, pp.144-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2015.06.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than culture: Structural racism, intersectionality theory, and immigrant health

Viruell-Fuentes, Edna A ; Miranda, Patricia Y ; Abdulrahim, Sawsan

Social Science & Medicine, December 2012, Vol.75(12), pp.2099-2106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.12.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Face’ and the embodiment of stigma in China: The cases of schizophrenia and AIDS

Yang, Lawrence Hsin ; Kleinman, Arthur

Social Science & Medicine, 2008, Vol.67(3), pp.398-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2008.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hooper, Carolyn
  2. Viruell - Fuentes, Edna A.
  3. Cunningham, Chris
  4. Yang, LH
  5. Miranda, Patricia Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...