skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Discrimination xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations Working Group on Arbitrary Detention: procedures and summary of jurisprudence

Weissbrodt, David S. ; Mitchell, Brittany

Human Rights Quarterly, 2016, Vol.38(3), pp.655-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forty-Third Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities: The Sub-Commission under Scrutiny

Reierson, Karen ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 May 1992, Vol.14(2), pp.232-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762426

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 39th Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

Rosen, Sonia ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 November 1988, Vol.10(4), pp.487-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/761917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 42nd Session of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

Brody, Reed ; Convery, Maureen ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 May 1991, Vol.13(2), pp.260-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 40th Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

Brennan, Katherine ; Brody, Reed ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 May 1989, Vol.11(2), pp.295-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/761959

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forty-Fourth Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities and the Special Session of the Commission on Human Rights on the Situation in the Former Yugoslavia

Kayal, Alya Z. ; Parker, Penny L. ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 May 1993, Vol.15(2), pp.410-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762545

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 41st Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

Maher, Robin M. ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 May 1990, Vol.12(2), pp.290-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...