skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Discrete Event Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies to automatically derive a process model from a configurable process model based on event data

Arriagada-Benítez, M. ; Sepúlveda, M. ; Munoz-Gama, J. ; Buijs, J.C.A.M.; Information Systems WSK&I

Applied Sciences, 2017, Vol.7(10), pp.urn:issn:2076-3417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 2076-3417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arriagada-Benitez, M
  2. Sepúlveda, M.
  3. Buijs, Joos C. A. M.
  4. Buijs, Jcam
  5. Buijs, J.C.A.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...