skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Disabilities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer-Aided Relearning Activity Patterns for People with Acquired Brain Injury
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Relearning Activity Patterns for People with Acquired Brain Injury

Montero, Francisco ; Lopez - Jaquero, Victor ; Navarro, Elena ; Sanchez, Enriqueta

Computers & Education, 2011, Vol.57(1), p.1149-1159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2010.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montero, Francisco
  2. Navarro, E
  3. Sanchez, Enriqueta
  4. Navarro, Elena
  5. Lopez-Jaquero, Victor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...