skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Visual Computer xóa Chủ đề: Direct Manipulation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vu: visual user-interface design

Singh, Gurminder

The Visual Computer, 1990, Vol.6(4), pp.230-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF02341048

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating gestures into the user-interface management system

Su, Xiao Yan ; Goldschlager, Leslie M. ; Srinivasan, Bala

The Visual Computer, 1997, Vol.13(4), pp.168-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s003710050097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simplifying interactive design of solid models: A hypertext approach

Emmerik, Maarten ; Rappoport, Ari ; Rossignac, Jarek

The Visual Computer, 1993, Vol.9(5), pp.239-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF01908447

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual interaction using an iconic system

Erradi, Mohammed ; Frasson, Claude

The Visual Computer, 1988, Vol.4(2), pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF01905561

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive design of 3D models with geometric constraints

Emmerik, Maarten

The Visual Computer, 1991, Vol.7(5), pp.309-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF01905695

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Components of the visual computer: A review of relevant technologies

Singh, Gurminder ; Chignell, Mark

The Visual Computer, 1992, Vol.9(3), pp.115-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF01902552

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Hair sketching for real-time dynamic & key frame animations

Aras, Rıfat ; Başarankut, Barkın ; Çapın, Tolga ; Özgüç, Bülent

The Visual Computer, 2008, Vol.24(7), pp.577-585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-008-0238-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (1)
 2. 1990đến1990  (1)
 3. 1991đến1991  (1)
 4. 1992đến1993  (2)
 5. Sau 1993  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Singh, G.
 2. Singh, Gurminder
 3. Emmerik, Maarten
 4. Frasson, C.
 5. Ozguc, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...