skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: English Historical Review xóa Chủ đề: Diplomacy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

English-Transylvanian Contacts in the 17th Century: The Early Stuarts and Transylvania During the Thirty Years' War

Andersson, Daniel

The English Historical Review, Vol.127(525), p.441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Arts & Humanities Full Text  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andersson, Daniel
  2. Andersson, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...