skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Chủ đề: Digitale Bildverarbeitung xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Film-based motion picture digitizing system for super-high-definition images

Kashiwabuchi, Kazunobu ; Furukawa, Isao ; Ono, Sadayasu

Proceedings of SPIE, 05 May 1994, Vol.2173(1), pp.141-152

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.175157

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open environment for image processing and software development

Rasure, John R ; Young, Mark

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.300-310

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58415

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-performance image processing system

Mccarthy, Daniel F ; Patterson, Michael S ; Younger, Michael ; Deluca, Clyde C

Proceedings of SPIE, 05 May 1994, Vol.2173(1), pp.178-188

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.175162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional data capture system for stereo-video images

Wu, Xiaoliang ; Kubik, Kurt ; Maeder, Anthony J

13 September 1995, Vol.2598, pp.342-348

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819419620 ; ISBN: 0819419621 ; DOI: 10.1117/12.220915

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Waks, Amir
  2. Titus, Helen C.
  3. Mccarthy, Daniel F
  4. El-Hakim, Sabry F.
  5. Younger, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...